Kız İsimleri

A

 

Akcan: Ak ya?am; temiz ruhlu ki?i, ak tenli ve cana yak?n akça pakça sevgili

Aksel: Ak renkte sel

Aksen: Sen aks?n, kirlenmemi?sin, temizsin

Aksu: Ak renkli su, köpüren su; Anadolu'da kimi akarsular?n ad?.

Akün: Iyi ve temiz ün

Ala: Alaca, kar???k renkli aç?k kestane rengi, ela

Alanur: Alacal? ???k, ala ???k

Alçin: Al renkli küçük bir ku?

Alev: Yanan ve ???k veren ?eylerin türlü biçimlerde uzanan dili, alaz, yal?m

Algül: Al renkli gül k?rm?z? gül

Algün: Al renkli Güne? k?rm?z? güne?

Al?m: Gözü gönlü çeken nitelik,çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni

Alk?m: Dü?mekte olan ya?mur damlac?klar?nda güne? ???nlar?n?n k?r?l?p yans?mas?yla Olu?an yedi renkli görüntü, gökku?a?? ebemku?a??

Alm?la: Al elma

Anatolya: Türkiye'nin Asya k?t'as?nda bulunan topraklar?na verilen ad,Anadolu.

Yunanca-Anatolia, güne?in do?du?u yön .

An?l: "Sözü edilmek ya da dü?ünülmek" demek olan "an?lmak" eyleminin buyurma kipinin ikinci tekil ki?isi; "daima an?las?n" dile?inide içerir.

Asena: Di?i kurt; güzel k?z

Asl?: Kerem ile Asl? adl? halk öyküsünün kad?n kahraman?

Asl?han: Kerem'in sevgilisi Asl?'n?n bir ba?ka ad?

Asl?m: Soyum sopum, kökenim; benim olan Asl?

Asu: Azg?n ve huysuz at

A?k?m: Sevdi?im, sevgilim

A?k?n: Benzerlerinden üstün olan, çok, fazla üstün, a?an, geçen; üzüm ba? ve asmalar?nda Yeni gö?eren dallar, dallar?n ucundaki yapraks?z uzant?lar, filiz, ??k?n.

Ate?: Odun, kömür, ot gibi özdeklerin yanmas?yla ?s? ve ?????n birlikte belirlemesi; Tutu?mu? olan nesne

Ay: Yer yuvarla??n?n uydusu olan gök cismi

Aybike: Ay gibi güzel ve el de?memi? kad?n.

Ayca: Ay gibi, yüzü Ay gibi güzel olan

Aycan: Ay gibi güzel insan

Ayça: Ay'?n, ilk günlerinde ald??? yay biçimi, Ay'?n ilk günlerindeki Görünü?ü, yeni ay, hilal

Ayda: Gülgillerden, dere k?y?lar?nda, çay?rlarda yeti?en bir bitki; ?a?ma üzülme, ?steklendirme, bilirir bir ünlem

Aydan: Ay gibi güzel, Ay'dan yap?lm??

Aydeniz: Ay ile denizsin

Aygül: Ay ve gül gibi güzel

Aygün: Ay ile Güne?

Ayla: Ay'?n ve kimi y?ld?zlar?n çevresindeki görülen ???k çemberi, aylin

Aylan: Aç?k alan

Aylin: Ay'?n ve kimi y?ld?zlar?n çevresinde görülen ???k çemberi, ayla,

Aynur: Ay gibi ???k saçan, Ay ?????

Ayperi: Ay ve peri gibi, çok güzel

Aysan: Ay gibi güzel san

Aysel: Ay ile selden olu?mu?

Ays?n: Ay gibisin, Ay kadar güzelsin

Aysun: "Sunmak"tan "sun" buyru?u ile Ay'dan olu?mu? bir ad, Ay'? sun

Aysuna: Ay gibi güzel yaban örde?i

Ay?an: ?an? Ay gibi parlak olan, görkemli, parlak

Ay?en: Ay gibi güzel ve ?en, ?en Ay

Ay??l: Ay ?????

Ay??n: Ay ???n?

Ayten: Ay gibi güzel ten, güzel tenli

Aytolun: Ay'?n en dolgun evresindeki durumu, dolunay

Aytuna: Gökteki ay ile Tuna Irma??n'dan olu?mu? bir ad

Aytül: Ay'?n tüllü Ay ile tül, Ay tülü

Ayz?t: Türk söylencebiliminde güzellik tanr?ças?, ödüllendirici tanr?ça

 

B

Balcan: Bal gibi can, tatl? can

Baldan: Bal gibi tatl?, baldan yap?lm??

Bal?m: "Benim bal?m" bal gibi tatl?m

Ba?ak: Ekinlerin, taneleri ta??yan k?lç?kl? ba??

Bediz: Aç?k , belli, görünen; süs bezek, bedis

Begüm: Han?m, han?mefendi, sayg?de?er kad?n

Belen: Iki da? aras?ndan geçen yol, geçit; tepe, yüksek yer, üzeri yass? tepe

Belgin: Kesin olarak belirlenmi? olan, belirgin aç?k

Belgün: Belli, belirli gün

Beliz: I?aret ve iz ni?an ve iz

Benan: Beni an beni unutma

Benay: Ben Ay'?m Ay gibiyim

Bengi: Ölümsüz, sonsuz, sonsuza dek sürecek olan, hiç ölmeyecek olan

Bengisu: Ölümsüzlük suyu, içene ölümsüzlük verece?i söylenen söylencesel

Bensu: Ben su gibiyim, güzelim

Beren: Koyun yavrusu, kuzu; güçlü; tan?nm??

Betül: Erkek eli de?memi?, erkekten uzak ya?ayan, namuslu kad?n

Bezen: Bezek, çok göze çarpan süs.

Bike: Evlenmemi?, çocuk do?urmam??, erden

Bilge: Çok ve sa?lam bilgili, bildi?ini kendisi ve ba?kalar? için en yararl? bir biçimde kullanabilen, geni? ve derin bilgili

Bilgül: Bil ve gül, "bilirsen gülersin, mutlu olursun"

Bilgün: "Günü bil"

Binnaz: Bin türlü naz eden, bin tane naz

Bircan: Biricik ve cana yak?n

Birce: Biricik, bir tanecik

Birgül: Bir tek gül

Birim: Bir niceli?i ölçmek için kendi türünden seçilen örnek ve de?i?mez parça; birtanem, birici?im

Biriz: Bir tekiz

Birsel: Bir sel gibisin, bir selsin

Burcu: Güzel koku, ?t?r

Burcum: Güzel koku; burcu

Burçak: Taneleri hayvan yemi olarak kullan?lan, mercime?e benzeyen bir bitki

Burçin: Di?i geyik, bozçin, bürçin

Büklüm: Bükülmü?, k?vr?lm?? ?eylerin olu?turdu?u halka ya da kat k?vr?m

Büyüm: Benim büyüm

 

C

Canal: Güzelli?inle canlar yak

Candan: Içten, yürekten

Cankat: Mutluluk getiren cana can kat

Canöz: Can?n özü, ya?am?n özü

Cansen: Can sensin

Cans?n: Tatl?s?n, sevgilisin

Cansun: Güç sun, canl?l?k sun

Ceren: Çöllerde ya?ayan, çok h?zl? ko?an, gözlerinin güzelli?iyle ünlü, ince bacakl?, zarif hayvan

Ceylan: Çölde ya?ayan, geyik türünden, gözlerinin güzelli?iyle ünlü, çok h?zl? ko?an, ince bacakl?, çok güzel bir hayvan, ceren

 

Ç

Çaba: Bir i?i yapmak için harcanan güç

Ça?: Belirli bir özelli?i göz önünde tutularak ele al?nan zaman bölümü

Ça??l: Ça? ile ilgili, ça?da?; çak?l, "ça??l ça??l" ikilimesinden biri

Ça??n: ?im?ek, y?ld?r?m

Ça?la: Erik, kay?s? ve özellikle bademin taze yemi?i, ham yemi?i

Ça?layan: Akarsuyun, yüksekten ça??lt?larla, köpürerek döküldü?ü yer

Ç???l: Ba?a tak?lan alt?n

Çiçek: Bitkinin, genellikle güzel, kokulu, renkli bölümü

Çi?dem: Türlü renklerde çiçek açan bir k?r bitkisi

Çiler: Güzel ötü?lü, bülbül gibi çileyen

Çimen: Do?al olarak biten çim, ye?illik

Çise: Çiseleyen ya?mur damlas?

Çisem: Çise

 

D

Dal: A?ac?n gövdesinden ayr?lan kollardan her biri

Damla: Ya?mur ya da bir s?van?n, çok küçük, yuvarlak biçimli parças?

Defne: Defnegillerden, anayurdu Anadolu olan ve özellikle Ege Bölgesin'nde bol yeti?en yapraklar? güzel kokulu, yaz k?? ye?il kalan bir a?aç

Demet: Ekin, çiçek gibi bitkilerin birkaç?n?n yada bir bölümünün bir arada ba?lanm?? biçimi

Deniz: Yeryüzünün büyük bir bölümünü örten, derin ve çok geni? tuzlu su

Derin: Dibi yüzeyinden yada a?z?ndan uzak olan, derinli?i olan; Çok içten gelen ve içe i?leyen

Devrim: K?sa zaman içinde, olumlu yönde önemli niteliksel de?i?melere yol açan devinim

Dicle: Kayna?? kuzeydo?u Anadolu'da bulunan, ülkelerimizden sonra Irak topraklar?ndan

geçerek denize dökülen büyük ?rmak

Dilek: Dilenilen ?ey, istek

Diren: Harmanda saplar? yaymaya yarayan uzun çatall? a?açtan yap?lm?? araç

Diril: "Dirilmek"ten buyruk; el dokumas? bez

Dirim: Canl?l?k, dirilik, sa?l?k, ya?am

Do?a: Canl? ve cans?z nesnelerden olu?an varl???n tümü; Kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve de?i?tiren güç; yarat?l??

Do?u: Güne?'in do?du?u yön

Dolunay: Ay'?n dolun durumu, Ay'?n bütünüyle parlak oldu?u zamanki hali, Ay'?n her ay?n ortalar?nda ald??? dolgun görünüm

Doruk: Bir da??n, bir tepenin, yüksek bir yerin, tepesi, en yüksek yeri

Duru: Bulan?k olmayan, aç?k, temiz

Durugül: Ar? duru ve gül gibi güzel

Durusu: Bulan?k olmayan, dalgas?z, p?r?l p?r?l ve dibi görünen su; temiz su

Duygu: Iyi ve güzel ?eyleri sevebilme, onlar? duyumsayabilme yetene?i; An?msanacak duyu?; gönülden uyanan yank? ya da tepki; duyumsama

 

E

Ece: Kral kar?s? ya da krall??? yöneten kad?n, kraliçe; (mecaz olarak) türde?leri aras?nda üstünlü?ü, yetene?i olan kad?n, güzel kad?n

Ecem: Benim olan ece, kraliçem

Ekim: Topra?a tohum ekme i?i, ekmek eylemi ve biçimi (Ekim ay?nda do?an çocuk için)

Ekin: Tah?l?n tarlaya at?ld??? andan harman oluncaya de?in ald??? durumun tümüne verilen ad; bu?day

Ela: Sar?ya çalan kestane rengi, ala

Elçim: Deste, demet, tutam

Enginsu: Aç?k deniz

Erenay: Yeti?ip gelen Ay

Erensu: Ermi? gibi ve su gibi aziz olan

Ergül: Erken açm?? gül; erken gülesin, erken mutlu olas?n

Esen: Vücutta hiçbir eksikli?i olmayan, sa?l?kl?; sa?l??? yerinde olan esmekte olan yel

Esin: Içe do?an ?ey, bir ?eyi yaratmaya yönelten güzel duygu; tatl? tatl? esen yel, esinti

Esmen: Esici,esen

Eti: Anadolu'da milattan önce 1900-1200 y?llar? aras?nda egemen olan, büyük uygarl?k kuran Orta Asyal? bir ulus, Hitit

Evrim: Kendili?nden olu?an de?i?im, dönü?üm

Ev?en: "Evi ?enlendiren", "evin ne?esi, ?enli?i

Eylem: Bir de?i?iklik do?urabilecek etkili davran??; yap?lan i?

Eylül: Y?l?n dokuzuncu ay?

Ezgi: Belli bir kurala göre yarat?lan ve kulakta haz uyand?ran ses dizisi uyumlu ses; müzikli ses, ?ark?, türkü

Ezgü: ?yi kimse

 

F

Filiz: Yeni sürmü? körpe dal; dal haline gelmi? körpe tomurcuk

Funda: Çal? görünü?ünde ve çok çe?idi olan bir bitki, süpürge otu

 

G

Gelincik: K?rm?z? ve büyük çiçekli bir k?r bitkisi

Gizem: Aç?klanamayan ya da çözülemeyen soru, akl?n çözemedi?i, eri?emedi?i ?ey

Gonca: Henüz aç?lmam??, tomurcuk

Goncagül: Aç?lmam?? gül, tomurcuk gül

Gökben: Mavi benli

Gökçe: Mavi gözlü, mavice

Gökçen: Güzel; yi?it; mavi gözlü, gökmen

Gökmen: Güzel; yi?it; mavi gözlü sar???n

Göksel: Gökle, gökyüzüyle ilgili

Göksen: Sen göksün

Göksu: Mavi su

Gök?en: Mavi gözlü ve ?en

 

H

Hepgül : Ya?am boyu gül, ya?am boyu mutlu ol, mutluluk içinde ya?a

Hepgüler : Hiç durmadan güler, boyuna güler, her zaman güler; ya?amboyu mutlu olur

 

I

Ilgaz: Çank?r?-Kastamonu aras?nda, Bat? Karadeniz Bölgesi'nin en yüksek da?lar toplulu?u

Ilg?m: Çölde uzaktan su gibi görünen ???k yan?lt?s?, güne? ???nlar?n?n e?ilmesiyle ilgili, gözü yan?ltan bir do?a olay?, serap

Ilg?n: Beyaz ya da pembe çiçekli, çok hafif yaprakl? bir a?açc?k (genellikle küçük akarsu k?y?lar?nda bulunur)

Irmak: Akarsular?n en büyü?ü

I??k: Bir yeri ayd?nlatmaya yarayan araç; nesneleri görmemize yarayan fiziksel erke; Güne? ve benzeri bir kayna??n yayd??? ayd?nl?k

I??l: P?r?lt?, parlakl?k, ???k, ayd?nl?k

I??lay: I??ldar ???k verir, p?r?ldar, ?avk?r, ???l ???l yanar, ???k saçar

I??n: Bir ???k kayna??ndan ç?kan ve uzay?p giden ???k çizgisi

I??nsu: I??n saçan su, ???kl? su, ???kl? su, par?ldayan su, p?r?l p?r?l su

 

?

?çim: Bir yudumda içilecek miktar; bir ?ey içilirken al?nan tat çok güzel çok al?ml?, çok çekici demek olan bir içimsu deyimindede geçer

?ldeniz: ?ldenizo?ullar? Devleti'ni kuran Türk büyü?ü, ülke denizi

?lgi: ?ki ?ey aras?ndaki ba??nt?, ba?, ili?ki; bir ?eye kar?? duyulan bilme iste?i

?lkay: Ay'?n ilk günlerindeki durumu

?lkcan: Genellikle ailenin ilk do?an çocu?una verilen bir ad, ilk sevgili

?lke: Kendisinden vazgeçilemeyecek ana dü?ünce, uyulmas? gereken davran?? kural?

?lknur: ?lk ???k

?lkyaz: K??tan sonra gelen güzel mevsim, ilkbahar

?lter: Yurdu koruyan, yurdu savunan, yurtsever

?mge: Dü?, hayal, görüntü, tasar?m

?nce: ?nce yap?l?; kal?nl??? az olan; dü?ünce, davran?? bak?m?ndan incelik gösteren

?nci: ?stiridye ve benzeri kabuklu deniz hayvanlar?n? içinden ç?kan, süs e?yas? olarak kullan?lan, sedef renginde, çok de?erli, yuvarlak ve sert tanecik

?pek: ?pekböce?inin kozas?ndan ç?kar?lan çok ince ve parlak tel; bu tel ile dokunmu? (kuma?) ince ve yumu?ak

?zgi: ?yi, güzel, do?ru, ak?ll?, zeki

 

J

Jale: Gece olusup, sabah çiçeklerin üzerinde görülen damlacik, çi?

Jalenur: Parlayan, ???ldayan çiy

Julide: Kar???k, karma??k - Derinlik

 

K

Kanat: Ku?lar?n ve uçucu böceklerin uçmalar?n? sa?layan organlar?

Karaca: Geyik türünden, boynuzlar?, küçük ve çatall? bir av hayvan?, da? keçisi yaban keçisi

K?v?lc?m: Yanmakta olan maddeden s?çrayan küçük ate? parças?

Kutlu: U?ur getirdi?ine inan?lan, u?urlu, kutsal

Kuzey: Sa??n? do?uya, solunu bat?ya veren kimsenin tam kar??s?na dü?en yön

 

L

Lale: Yapraklar?, uzun, çeçekleri kadeh biçiminde, türlü renkte, güzel bir süs bitkisi ve onun çiçe?i

Leman: Par?ldayan, par?lt?

Lerzan: Titreyen, titrek, par?ldayan titrek ???k

Leyla: Gece, uzun ve karanl?k gece

 

M

Maral: Di?i geyik, meral

Mavi?: Ak tenli ve mavi gözlü

Meltem: Yaz?n karadan denize do?ru esen ve tatl? bir serinlik yapan Mevsim yeli

Meral: Di?i geyik, maral

Meriç: Bulgaristan'dan ç?k?p Edirne yak?nlar?nda Arda ve Tunca ile birle?tikten sonra, Türk-Yunan s?n?r? boyunca akarak Enez yak?nlar?nda Ege Denizi'ne dökülen ?rmak

Mine: Maden e?ya üzerine i?lenen renkli s?r tabakas?, çok ince nak??

Mutlu: Bütün istek ve özlemlerine kavu?mu? olan

Müge: Çan biçiminde ak çiçekler açan bir süs bitkisi,ünçiçe?i

 

N

Naz: Kendini sevdirme davran???, nazlanma, cilve

Nazlan: Naz yap, cilveli ol

Nazl?: Naz yapan, cilveli, i?veli

Nazl?m: Naz yapan?m, i?velim, cilvelim, benim nazl?m

Ne?e: Üzüntüsü olmamaktan do?an ve d??a vurulan sevinç

Nice: Ne kadar, ne denli, nas?l, oldukça çok

Nil: Afrika'da Viktorya Gölü'nden ç?k?p M?s?r'? ba?tan ba?a geçerek Akdeniz'e dökülen büyük ?rmak

Nilay: Nil ve Ay, Nil'e ???klar?n? saçan Ay

Nilgün: Nil ile Güne?, Nil Güne?

Nilüfer: Durgun sularda yeti?en, yapraklar? yuvarlak ve geni? beyaz, sar?, mavi, pembe, çiçekli bir bitki

Nur: Ayd?nl?k, par?lt?, ???k

Nurcan: I??k ile can, ???k ile ya?am, ayd?nl?k ya?am

Nurdan: I??ktan yap?lm??

Nurperi: I??ktan yap?lm?? ve peri kadar güzel; güzel ???kl? peri

Nursel: I??k, ???ktan yap?lm?? sel

Nurseli: I??k seli

Nursen: I??k sensin, sen ???ks?n

Nur?en: I??kl? ve ?en, ayd?nl?k ve ya?am?ndan memnun; ???k ve mutluluk saçan

 

O

Odil: O tatl? dil

Olcay: Rastlant?lar? düzenledi?i, böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar haz?rlad??? san?lan ?ey, ?ans, talih

Olgaç: Olgunla?m??, yeti?mi?, bilen, bilgili

Omay: Be?enilen, sevilen

Oskay: Ne?eli, ?en, sevinçli

Oya: ??ne, firkete, t??, ya da mekikle yap?lan, ipri?imden önce dantel oya gibi güzel olan

Oylum: Derinlik, bir cismin uzayda doldurdu?u bo?luk, k?vr?m, bukle

 

Ö

Ödül: Iyi bir i?e, bir ba?ar?ya kar??l?k olarak verilen ?ey arma?an

Ö?ün: Güzelli?inle, her?eyinle, övün, kendini öv

Ö?ünç: Övünmeye yol açan ya da hak kazand?ran ?ey, Övünme; k?vanç, övünç, sevinç

Övgü: Övme, övmek için söylenen söz

Övgül: Övgüye de?er, övülmeye de?er, övülesi

Övül: Övülesin

Övünç: Övünmeye yol açan ya da hak kazand?ran ?ey, k?vanç, sevinç, övgünç,

Öykü: Ayr?nt?lar?yla anlat?lan olay; gerçek ya da tasarlanm?? olaylar? Anlatan, romandan k?sa düzyaz? türü, hikaye

Özde: Ki?inin kendi içinde, özünde, canda olan

Özden: Yürekten, içten, candan; gerçekten; temiz soylu; özsu

Özen: Bir i?i elden geldi?ince iyi yapmaya çal??ma, özenme; istek heves

Özge: Ba?ka, ba?kas?, el yabanc?

Özgen: Özü geni?, özgür, ba?kas?n?n kölesi olmayan

Özgü: Özellikle biriyle ya da bir ?eyle ilgili, belli bir ?ey de ya da kimsede bulunan

Özgül: Özellikle bir türle ilgili olan; özü kendisi gül gibi olan

Özgün: Bir benzeri olmayan yaln?z, kendisine özgü nitelikleri ta??yan

Özgür: Hiçbir kimseye, hiçbir?eye ba?l? olmayan, ba??bo? olan, köle olmayan

Özlem: Kavu?ma iste?i, bir ?eye kar?? duyulan istek, görece?i gelme

Özlen: Görme iste?i uyand?r?r, kavu?ma iste?i ver, seni özlesinler

Öznur: Öz ???k, özü ???k

Özperi: Gerçek peri, gerçek güzel, özü peri gibi

Özselen: Öz ses, öz bilgi, gerçek sel yata?? gerçek bolluk

Özsu: Besleyici su, besisuyu, bitkilerin dokular?nda bulunan su

 

P

Papatya: Baharda çiçek açan, taç yapraklar? beyaz, ortas? sar? çiçekli bir k?r bitkisi

Parla: Par?lda, p?r?l p?r?l ayd?nl?k saç

Parlar: Par?ldar, p?r?l p?r?l eder, ???k saçar

Pelin: Yapraklar?nda ve öteki bölümlerinde ac?, ?t?rl? bir madde bulunan, birçok türleri olan bir bitki

Pelit: Me?e a?ac? ve yemi?i

Petek: Ar?lar?n bal depo etmek için balmumundan yapt?klar? düzgün alt?gen biçiminde gözeler toplulu?u

P?nar: Yerden kaynayarak ç?kan su, kaynak

P?r?l: Parlak

 

R

Radife: Bir y?ld?z?n yak?n?nda bulunan bir ba?ka y?ld?z

Rana: Iyi, güzel, yumu?ak, ho?

Reyhan: Yapraklar? güzel kokan bir süs bitkisi, fesle?en

Rezzan: A??rba?l?

Ruhsar: Yanak, yüz, güzel yüz

 

S

Sabah: Gündüzün ilk saatleri, ö?leye kadar olan vakit

Salk?m: Ço?unlukla bir sap üzerinde bir arada bulunan yemi?; Baklagillerden bir a?aç ve bunu çiçe?i; sarkan ?ey, hevenk

Seçen: Seçme i?ini yapan, bir ?eyi seçen

Seçil: Güzelli?inle, varl???nla seçilesin

Seçkin: Seçilerek en iyi diye ayr?lm?? olan; benzerleri içinde niteliklerinin üstünlü?üyle göze çarpan, üstün

Seden: Gözü aç?k, uyan?k

Sel: Sürekli ya?murlardan ya da eriyen karlardan olu?up önüne ne gelirse al?p götüren ta?k?n su

Selay: Sel ay?, sellerin çok oldu?u ilkyaz aylar?

Selen: Ses, gürültü, haber, bilgi, yak?n yer, çevre, varl?k, bolluk, duru?, tav?r, sel yata??

Selin: Ö?ünç, sevinç

Selvi: K?? yaz yapra??n? dökmeyen, ince uzun bir a?aç, servi selbi

Senem: Kars dolaylar?nda kad?n ve erkeklerin kar??l?kl? olarak oynad?klar? bir halk dans?

Seren: Gemi dire?i uzun a?aç, "sermek" eylemini yapan

Serin: Il?k ile so?uk aras?, az so?uk, serinlik veren

Serpil: Geli? ve büyü, boylan, boy at; ince ince savrularak ya?

Seval: Be?en al

Sevgi: Insan? bir ?eye ya da bir kimseye kar?? yak?n ilgi ve ba?l?l?k göstermeye iten duygu, sevme duygusu, tutkunluk, sevi

Sevi: A??r? sevgi ve ba?l?l?k duygusu

Sevil: "Kendini sevdir" sevgiye yara??r ol

Sevilay: Sevilen Ay's?n

Sevim: Güzellik, ho?luk, sevimlilik, ho?a gitme hali, ?irinlik, al?ml?l?k

Sevinç: ?stenen ya da ho?a giden bir ?eyin olmas?yla duyulan co?ku

Sezen: Aç?k bir kan?t olmad??? halde olmu? ya da olcak bir ?eyi kestiren, duyumsayan

Sezgi: Akl?n yard?m? olmadan, gerçe?in do?rudan do?ruya kavranmas? bir ?eyi önceden bilme, duyumsama yetene?i, sezme yetene?i, sezi?

Sezgin: Sezgisi olan

Sezin: Sezinleme i?i, sezme

S?la: Ki?inin do?up büyüdü?ü ve gurbette iken özledi?i yer

Sibel: Henüz yere dü?memi?, havada uçu?an ya?mur tanesi, bu?day ba?a??

Simge: Bir özelli?i tümüyle kendinde toplayan örnek, bir ?eyin göstergesi

Sonay: Y?l?n son ay?

Songül: (Do?an son çocu?a konur) güllerin sonuncusu

Su: Rengi kokusu, tad? olmayan s?v?

Suna: Bir sülün türü, bir tür sülün, yaban örde?i

 

?

?anal: Ün kazan, ünlü bir kimse ol, ünlen

?enay: Ne?eli Ay

?ener: ?en kimse, ?en ki?i

?engül: Ne?eli gül

?engün: Ne?eli gün

?eniz: Hepimiz ne?eliyiz, ne?eli iz

?enkal: Ne?eli ve ?en kal

?enol: Ne?eli, ?en ol

?ensoy: Ne?eli soy, ?en soy

?ensu: Ne?eli su, ?en su

?ölen: E?lenmek ya da bir olay? kutlamak üzere, bir çok kimsenin biraraya gelip birlikte yedikleri yemek, yemekli e?lenceli toplant?

 

T

Tamay: Dolunay

Tan: Güne? do?madan önceki alaca karanl?k, sabah ayd?nl???

Tanay: Tan zaman? do?an Ay, çok güzel kimse

Tansel: Sabah ayd?nl???n?n seli

Tanseli: Sabah ayd?nl???n?n seli

Tansu: Insana ?a?k?nl?k veren, ak?l yoluyla aç?klanamayan do?aüstü olay, tans?k, mucize

Tanyel: Sabah ayd?nl???n?n yeli, sabah?n çok erken saatlerinde esen yel

Tanyeri: Güne?'in do?mak üzere oldu?u s?rada ufukta hafifçe k?zaran ayd?nl?k yer

Tekgül: Biricik gül

Tezcan: Sab?rs?z, at?lgan

Tolunay: Ay'?n en dolgun göründü?ü zaman, ay?n dördü, Ay'?n on dördü gibi, çok güzel, dolunay

Tomris: (Türkçe "temür" "demir" sözcü?ünden de?i?ti?i san?l?yor) ?skit Türklerinin Kafkasya'da oturan kolu olan Massagetlerin ünlü kraliçesinin ad?

Tomurcuk: Çiçek vercek olan gonca, bir bitkinin üzerinde bulunan, ilerde sap, çiçek ya da bir çok yaprak verecek olan küçük kabart?, domurcuk

Toprak: Üzerinde tüm bitkilere ve öteki canl?l?lara ya?am ortam? sa?layan, toz durumuna gelmi? türlü kütle k?r?nt?lar?yla organik cisimlerden olu?an madde, arazi, tarla, kara, ülke

Tumay: Sessiz, durgun, dingin

Tuna: Karaormanlar'dan do?up Karadeniz'e dökülen ve Avrupa'n?n Volga'dan sonra en uzun ?rma??

Tutkun: Gönül vermi?, ba?lanm??, çok sevmi?, tutulmu?

Tülay: Tülden yap?lm?? ay

Tümay: Bütünlenmi? Ay, dolunay

Tüzün: Düzenlilik, düzgünlük, düzgün, iyi bir soydan gelen, soylu

Tüzüner: Yumu?ak huylu, düzenli kimse

 

U

Uçay: Uçtaki ay

U?ur: Halk?n kimi olgularda gördü?ü iyilik mu?tusu, kimi nesnelerde var oldu?una ?nand??? iyilik kayna??, iyilik

Umay: (Farsça "hüma" hümay'?n Türkçele?mi? biçimi) Hint Okyanusu adalar?nda bulunan, güvercin büyüklü?ünde, zümrüt ye?ili kanatlar? olan, kemikle beslenen, üzerinden geçti?i kimselere zenginlik ve mutluluk getirece?ine inan?lan, masal ku?u, devlet ku?u,

Umut: Ummaktan do?an iç erinci, umulan ?ey

Utku: Birçok emek ve çekinceli u?ra?lar sonucu eri?ilen mutlu sonuç, yengi, zafer

Uysal: Yumu?ak ba?l?, söz dinler, söz analar

Uzay: Bütün varl?klar? her yandan kaplayan sonsuz bo?luk

 

Ü

Üçgül: Üç küçük yapraktan olu?an, bile?ik yaprakl?, pembe, beyaz, k?rm?z? mor ve sar? renkte çiçekler açan bir ot

Ülgen: Yüce, yüksek, ulu, büyük, sa?lam, iyilik tanr?s?

Ülke: Bir devletin egemenli?i alt?ndaki topraklar?n topu

Ülker: Bo?a burcunda yer alan ve yedi y?ld?zdan olu?an tak?my?ld?z?

Ülkü: Insan? umut içinde ya?atan, ula??lmaya çal???lan yüce dilek

Ülküm: "Benim olan ülkü", "benim ülküm", "ula?mak istedi?im yüce dilek".

Ürün: Do?adan elde edilen yararl? ?ey

 

V

Vahide: Ba???layan

Vedia: Korunmasi için b?rak?lan emanet

Verda: Gül

Vildan: Yeni do?mu? çocuklar

 

Y

Ya?an: Gökten yere dökülen

Ya?mur: Havadaki su buhar?n?n yükseklerde so?uyarak yo?unla?mas? sonucu yere dü?en su damlac?klar?

Yakut: Kuzey Sibirya'da ya?ayan bir Türk boyu; bu boydan olan kimse, parlak, k?rm?z? renkte çok de?erli bir ta?

Yaprak: Bitkilerin, çe?itli biçimlerdeki düz ve ye?il k?s?mlar?

Ya?am: Canl?da, do?umdan ölüme de?in geçen süre

Yeliz: Yelce, yel gibi, güzel ayd?nl?k

Ye?im: Ye?il renkte çok de?erli bir ta?

Y?ld?z: Gökyüzünde geceleri görülen ???kl? gök cisimlerinin ad?.

Yonca: Hayvan yiyece?i olarak yeti?tirilen, baklagillerden, güzel bir ot

Yosun: Topra??n, kayalar?n, a?açlar?n üstünde yeti?en, sular?n yüzünde ve dibinde bulunan çiçeksiz bir bitki

Yudum: Bir içimlik s?v?, bir içi?te yutulacak miktar

Yüksel: Yukar? ç?k,ilerle

 

Z

Zeli?: Din kitaplar?ndaki Yusuf ile Züleyha öyküsünün kad?n kahraman?

Zeren: Kavray??l?, anlay??l? zeki

Zeynep: Güzel, süs, tombul

Zühre: Çobany?ld?z?, Çolpan

Zuhal: Satürn gezegeninin ad?.

Zulal: Hafif, güzel, so?uk su.

Zübeyde: Öz, as?l

Zühre: Çoban y?ld?z?, venüs.

Züleyha: Su perisi - Hz.Yusuf'un kar?s?

Zümra: Ak?ll?, çabuk kavrayan kad?n.

Zümrüt: Cam parlakl???nda, ye?il renkte, saydam bir süs ta??.